Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beekenoord Hypotheekcentrum / Prent financiŽle diensten.
Artikel 1: Definities

1.    Beekenoord Hypotheekcentrum / Prent financiŽle diensten gevestigd te Westervoort aan de Hamersestraat 16 , 6931 EX hierna te noemen: "de Hypotheek-expert",

2.    Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon in wiens opdracht de Hypotheek-expert werkzaamheden (heeft) verricht ten aanzien van het adviseren en/of het in beheer nemen van aanvragen van hypothecaire leningen en/of daar aan gerelateerde diensten en/of producten.

3.    Opdracht:
Het door Opdrachtgever aan de Hypotheek-expert gerichte verzoek om te adviseren over- of in beheer nemen van het aanvragen van een financieel product.

4.    Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, beleggings- of spaarrekening waarover de Hypotheek-expert zal adviseren en/of bij het aanvragen daarvan de Hypotheek-expert het beheer op zich neemt.

5.    FinanciŽle Instelling:
De partij bij wie het financiŽle product wordt aangevraagd.

Artikel 2: Opdracht
1.    Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Hypotheek-expert wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Hypotheek-expert een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. de Hypotheek-expert is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.    Alle aan de Hypotheek-expert verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met de Hypotheek-expert en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij de Hypotheek-expert werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
3.    Aan de Hypotheek-expert verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van de Hypotheek-expert, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Wanneer door Opdrachtgever onjuiste- of onvolledige informatie is verstrekt aan de Hypotheek-expert, heeft deze het recht de opdracht terug te geven en aan Opdrachtgever de besteedde tijd in rekening te brengen tegen een honorarium van 125,= euro per uur echter met een maximum van 3.250,= exclusief btw.
4.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door de Hypotheek-expert opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
5.    Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van de Hypotheek-expert en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor de Hypotheek-expert werkzaam zijn.
6.    Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Hypotheek-expert zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van FinanciŽle Instellingen en adviezen de Hypotheek-expert
1.    Door de Hypotheek-expert namens een FinanciŽle Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende FinanciŽle Instelling.
2.    Aan door de Hypotheek-expert gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een FinanciŽle Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan de Hypotheek-expert een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
3.    Door de Hypotheek-expert aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op vereenvoudigde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een FinanciŽle Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan de Hypotheek-expert een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen op eerste verzoek van Opdrachtgever.

Artikel 4: Communicatie
1.    In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan de Hypotheek-expert heeft verzonden mag deze er pas op vertrouwen dat dit bericht de Hypotheek-expert heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
2.    Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door de Hypotheek-expert verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door de Hypotheek-expert gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van de Hypotheek-expert het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
3.    Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan de Hypotheek-expert heeft bekend gemaakt, mag de Hypotheek-expert erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden
1.    Het is de Hypotheek-expert toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
2.    Voor zover de Hypotheek-expert bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. de Hypotheek-expert is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
3.    de Hypotheek-expert is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling
1.    Het voor haar dienstverlening aan de Hypotheek-expert toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiŽle instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over. Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd op basis van een uurloon of vast honorarium, is de Hypotheek-expert op ieder moment gerechtigd betaling te verlangen, het zij in de vorm van voorschotten of als eindafrekening zodra de Hypotheek-expert aan de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
2.    Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. de Hypotheek-expert is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van de Hypotheek-expert beÔnvloeden.
3.    Facturen van de Hypotheek-expert dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door de Hypotheek-expert voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
4.    Wanneer de door  de Hypotheek-expert uitgevoerde werkzaamheden het karakter hebben van een resultaatsverplichting, is aan de verplichting voldaan zodra een financiŽle instelling voor het aangevraagde financiŽle product een finaal accoord heeft afgegeven. 
5.    Verrekening door Opdrachtgever van door de Hypotheek-expert voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de Hypotheek-expert uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.    Indien Opdrachtgever de door de Hypotheek-expert in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan de Hypotheek-expert te voldoen kan de Hypotheek-expert de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.
7.    Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.    Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van de Hypotheek-expert aanleiding geeft, is de Hypotheek-expert bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
1.    Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de Hypotheek-expert die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat de Hypotheek-expert haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiŽle producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
2.    de Hypotheek-expert kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
3.    Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van de Hypotheek-expert zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is de Hypotheek-expert bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
4.    Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan de Hypotheek-expert verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de Hypotheek-expert
1.    Iedere aansprakelijkheid van de Hypotheek-expert alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door de Hypotheek-expert bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Hypotheek-expert wordt uitgekeerd, inclusief het door de Hypotheek-expert te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart de Hypotheek-expert voor iedere aansprakelijkheid aangaande om niet verleende materiŽle hulp i.c. diensten bij aankoop van onroerende goederen.
2.    In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Hypotheek-expert in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van de Hypotheek-expert alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door de Hypotheek-expert bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien de Hypotheek-expert geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van de Hypotheek-expert en de hare beperkt tot de door de financiŽle Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
3.    De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.    de Hypotheek-expert is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
5.    de Hypotheek-expert is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door de Hypotheek-expert gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door de Hypotheek-expert kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.
6.    de Hypotheek-expert is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan de Hypotheek-expert verzonden (email)berichten de Hypotheek-expert niet hebben bereikt.
7.    de Hypotheek-expert is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van de Hypotheek-expert, afgesloten financiŽle producten, niet tijdig heeft voldaan.
8.    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van de Hypotheek-expert voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
9.    Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met de Hypotheek-expert indien de Hypotheek-expert zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
10.    Een overeenkomst tot opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de Hypotheek-expert een opdracht schriftelijk heeft aanvaard,dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. de Hypotheek-expert is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
11.    BeŽindiging van de relatie: Opdrachtgever heeft het recht de relatie met de Hypotheek-expert te beŽindigen zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen of andere contracten via de Hypotheek-expert zijn gesloten, kan Opdrachtgever de financiŽle instelling(en) verzoeken deze over te dragen naar een adviseur van keuze van Opdrachtgever.
12.    de Hypotheek-expert is vrij de relatie met Opdrachtgever te beŽindigen. de Hypotheek-expert zal Opdrachtgever bij beŽindiging van relatie deze schriftelijk mededelen aan opdrachtgever. De afgesloten financiŽle producten en overige contracten blijven in dat geval in stand, want wij bemiddelen en zijn geen contractpartij. De zorgplicht van deze contracten blijft bij de Hypotheek-expert totdat een ander deze zorgplicht overneemt. Deze zorgplicht kan echter nooit langer duren dan redelijkerwijs van de Hypotheek-expert verlangd kan worden en eindigt uiterlijk 6 maanden na kennisgeving van beŽindiging van de relatie.

Artikel 9: Overmacht
1.    de Hypotheek-expert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor de Hypotheek-expert redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten de invloedsfeer van de Hypotheek-expert ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
2.    Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van de Hypotheek-expert geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer -, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van de Hypotheek-expert kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
1.    Door Opdrachtgever aan de Hypotheek-expert verstrekte persoonsgegevens zullen door de Hypotheek-expert niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover de Hypotheek-expert op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
2.    Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van de Hypotheek-expert, zal de Hypotheek-expert de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut
1.    de Hypotheek-expert is aangesloten bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KIFID) onder nummer 2003298. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie FinanciŽle Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
2.    de Hypotheek-expert conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie FinanciŽle Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van Ä 2.500,- (zegge en schrijven vijfentwintighonderd euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft de Hypotheek-expert de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht
1.    Klachten met betrekking tot door de Hypotheek-expert verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van de Hypotheek-expert, te worden ingediend bij de Hypotheek-expert. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
2.    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door de Hypotheek-expert verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen
1.    Op alle door de Hypotheek-expert uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
2.    In het geval de inhoud van schriftelijk tussen de Hypotheek-expert en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
3.    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden de Hypotheek-expert slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Hypotheek-expert en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
4.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
5.    de Hypotheek-expert is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval de Hypotheek-expert tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door de Hypotheek-expert genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Westervoort 01 januari 2009